สมเด็จพระเทพฯเสด็จปลูกต้นไม้เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

สมเด็จพระเทพฯเสด็จปลูกต้นไม้เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

919

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ สวนวรุณาวัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดภายในสวนวรุณาวัน จำนวน 5 ต้น ได้แก่ ต้นยางนา ต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ต้นสัก ต้นไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ต้นนนทรี ต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรี และเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกต้นนนทรีจำนวน 9 ต้น ณ หน้าหอประชุม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2506 ต้นเกด ต้นไม้ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และต้นศรีตรัง ต้นไม้ประจำจังหวัดตรัง

สวนวรุณาวัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสวนรูปแผนที่ประเทศไทยมีพื้นที่ 6 ไร่ เป็นสวนที่รวบรวมต้นไม้ประจำจังหวัดของประเทศไทย และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ทั้งยังเป็นพื้นที่ปอดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย วิ่ง เดินชมภายในสวน

ต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรรุกขกรปฏิบัติงานของนิสิตชมรมรุกขกรเกษตรศาสตร์ หรือ KU Arborist และทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เขื่อนเซน้ำน้อยแตกที่แขวงอัตตะปือ-จำปาสัก เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นิทรรศการเกี่ยวกับต้นไม้ที่พระราชวงศ์ทรงปลูกในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนิทรรศการป่าในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต

หลังจากนั้นนิสิตคณะวนศาสตร์จำนวน 150 คน ได้ร่วมปลูกต้นดอกกระเจียวจำนวน 1,000 ต้น และต้นพุทธรักษาสีเหลืองจำนวน 300 ต้น และไม้ป่าอีกจำนวน 200 ต้น อาทิ ประดู่ มะค่า ยาง พยุง ชิงชัน เป็นต้น

80%
Awesome
  • Design
Source ปชส.ม.เกษตรศาสตร์
Comments
Loading...