สมเด็จพระเทพ เสด็จฯเปิดการประชุมนานาชาติศิริราช

สมเด็จพระเทพ เสด็จฯเปิดการประชุมนานาชาติศิริราช

408

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2561  

“ก้าวต่อไปในสังคมผู้สูงอายุ” ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้นจี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...