องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคใต้

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคใต้

382

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าและตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกับพบปะเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการฯ


โครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายคลองท่ากระจายไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ตามที่ราษฎรหมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอพระราชทานเนื่องจากราษฎรตำบลคลองพา และตำบลสมอทอง ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโครงการ โดยกำหนดแผนงานและกิจกรรมที่จะดำเนินการ คือ การก่อสร้างฝายชนิดกล่องหิน สูง 3 เมตร ยาวประมาณ 45 เมตร ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายขวาชนิดกล่องหิน สูงประมาณ 5 เมตร ยาวด้านละ 50 เมตร เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะสามารถช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา จำนวน 270 ครัวเรือน จำนวน 1,080 คน และหมู่ที่ 3 ตำบลสมอทอง จำนวน 311 ครัวเรือน จำนวน 1,244 คน มีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ประมาณ 700 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดปี และยังสามารถระบายน้ำหลากได้มากกว่า 569.68 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที


ราษฎรยังเตรียมความพร้อมโดยการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในชื่อ “กลุ่มบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านสมอทอง บ้านชายท่าร่วมพัฒนา” มีจำนวนสมาชิกรวม 45 คน เพื่อบริหารและจัดสรรน้ำให้เพียงพอเกิดความยุติธรรมในการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนร่วมกันบำรุงรักษาฝายแห่งนี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหาธิคุณและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการให้บังเกิดประโยชน์กับชุมชนของตนเองต่อไป

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...