นายกฯชี้ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อคนไทยอยู่ดีกินดีชาติสงบสุข

นายกฯชี้ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อคนไทยอยู่ดีกินดีชาติสงบสุข

586

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา

โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวิสัยทัศน์ของการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเสมอภาคและเป็นธรรมบนรากฐานของทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน โดยได้ออกแบบเป้าหมายที่ต้องบรรลุเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ประกอบด้วย 6 ด้าน 1) คนไทยอยู่ดีมีสุขและสังคมไทยสงบ มั่นคง ปลอดภัย 2) ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ 3) ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 4) สังคมไทยมีความเท่าเทียมและความเสมอภาค 5) ประเทศมีความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และ (6) การบริหารจัดการของภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นเป้าหมายที่จะถูกนำไปใช้ เป็นกรอบความคิดในการจัดทำแผนงานของภาครัฐ แผนปฏิรูปประเทศ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งผลจากการปฏิรูปและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตามแนวทางดังกล่าว ส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาต่าง ๆ เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นและสถานะของประเทศไทยในเวทีโลกได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นอีกด้วย

ตอนท้ายของรายการฯพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การพัฒนาประเทศด้วยแนวคิด ไทยนิยม เป็นแนวคิดหรือ Way of thinking ในการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ บนพื้นฐานของความต้องการความนิยมของคนไทยทั้งประเทศ นอกจากนั้นยังเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดความต้องการของคนในพื้นที่เป็นหลักสำคัญ เพื่อให้เกิดการประสานงานและเป็นรากฐานสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ในรูปแบบกลไกประชารัฐ  เพื่อจะสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ และสร้างโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ในการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนต่อไป

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...