สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"

491

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดช่องลม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้สร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา เมื่อปี 2534 เป็นห้องสมุดแห่งที่ 102

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางสนับสนุนและกระจายโอกาสการเรียนรู้แก่ประชาชน และพระภิกษุ สร้างขึ้นบนที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดช่องลม เนื้อที่ 3 งาน โดย พระครูสมุทรกิตติวัฒน์ เจ้าอาวาส ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และงบประมาณการก่อสร้าง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ห้องสมุดแห่งนี้มีเอกลักษณ์พิเศษ ด้านหน้ามีหอระฆังคู่ สำหรับพระภิกษุใช้ตีระฆังทำวัตรเช้าช่วงเข้าพรรษา ชั้นบนมีลักษณะเป็นเรือนไทย ดัดแปลงจากศาลาการเปรียญทรงไทยไม้สัก

 

ทอดพระเนตรภายในห้องสมุด ด้านบน แบ่งเป็น 4 ห้อง ประกอบด้วย ห้องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ห้องเกจิอาจารย์ลุ่มแม่น้ำกลอง บ่งบอกถึงความศรัทธาในบวรพุทธศาสนาของคนสมุทรสงคราม ที่ดำรงและสืบทอดมาอย่างยาวนาน

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...