สมเด็จพระสังฆราชทรงประทานพรให้นักกีฬาเอเชี่ยนเกมส์

สมเด็จพระสังฆราชทรงประทานพรให้นักกีฬาเอเชี่ยนเกมส์

723

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกไพทีหน้าพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะนักกีฬาทีมชาติและเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เฝ้าถวายสักการะและรับน้ำพระพุทธมนต์

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่งว่า

“ในโอกาสที่ท่านจะเดินทางไปเผยแผ่เกียรติภูมิของชาติไทย ด้วยการแข่งขันกีฬา อาตมภาพขอฝากพระพุทธภาษิตเป็นข้อคิด ให้ท่านถือเป็นคติประจำใจไว้ว่า ‘อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย’ แปลความว่า ‘ชนะตนนั่นแลดีกว่า’

นักกีฬาทุกคนกว่าจะได้เข้าร่วมอยู่ในทีมชาติ และกว่าจะได้ผ่านเข้าสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ ย่อมต้องฝึกฝนซักซ้อมมาอย่างหนัก นั่นหมายความว่าทุกคนต่างก็เป็นผู้ชนะตนเองมาแล้วในระดับหนึ่ง คือเอาชนะความอ่อนแอ ความเกียจคร้าน ความไม่มีวินัย ซึ่งล้วนเกิดจากกิเลสในใจตนเอง

เมื่อนักกีฬาสามารถเอาชนะตนเองได้สำเร็จ จึงสามารถก้าวออกไปชิงชัยกับนักกีฬาของชาติอื่นๆ ได้ ดังที่ท่านกำลังจะออกไปทำหน้าที่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้

การกีฬาย่อมมีชนะ มีเสมอ มีแพ้ เป็นธรรมดา เมื่อชนะก็ดีใจ เมื่อเสมอก็อาจจะเฉยๆ เมื่อแพ้ก็เสียใจ ความรู้สึกเหล่านี้เป็นของชั่วครู่ชั่วคราว ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดกาล หากแต่นักกีฬาทุกคน พึงทำตนเป็นผู้ชนะอยู่ตลอดกาลด้วยการเอาชนะใจตนเอง พึงฝึกฝนให้สามารถควบคุมกำกับตนเองให้ประพฤติแต่สิ่งที่ดีงามทั้งกาย วาจา และใจ อยู่ตลอดเวลา

ขอจงมีสำนึกอยู่ทุกขณะจิตว่าเรามีธงไตรรงค์ผนึกอยู่บนอกเสื้อ ทุกคนมีหน้าที่ต้องสำแดงเกียรติยศในนามของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการวางตนเป็นคนน่ารักน่าคบหา ให้นานาชาติชื่นชมว่าคนไทยมีน้ำใจเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง การเอาชนะแบบนี้เท่านั้น ที่จะนำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคและในโลก

ครั้นเมื่อชนะใจตนเองแล้ว ก็ย่อมจะสามารถชนะใจผู้อื่น ก่อเกิดมิตรภาพความจริงใจ อันจะนำมาซึ่งสันติสุขทั่วกัน สมเจตนารมณ์ของการแข่งขันกีฬาในหมู่มิตรประเทศดังเช่นกีฬาเอเชี่ยนเกมส์”

80%
Awesome
  • Design
Source สนง.เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
Comments
Loading...