โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

526

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ความว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงดำรงตำแหน่ง ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ตามมาตรา 6 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...