นายกฯมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี

นายกฯมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี

816

นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุนหมุนเวียนให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน ผ่านโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงต่อไป

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล “ทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2561” เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง ณ ห้องรอแยลจูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเปิดงานฯ ความตอนหนึ่งว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธี มอบรางวัล “ทุนหมุนเวียนดีเด่นประจําปี 2561” ในวันนี้ ได้เห็นความตั้งใจ ในการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนของทุกหน่วยงาน เพื่อช่วยกันพัฒนาศักยภาพของ ทุนหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและสังคมมากที่สุด ซึ่งทุนหมุนเวียนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศ รัฐบาลจึงตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร จัดการทุนหมุนเวียนเพื่อนำไปใช้บริหารจัดการกิจกรรมของรัฐให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจของชาติ โดยมุ่งหวังให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัว และเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นคงตั้งแต่ระดับฐานรากจนถึงระดับประเทศ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทย

พร้อมกันนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ใช้นโยบายการเงินการคลังเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งกรมบัญชีกลางเป็นกลไกหลักที่ช่วยให้ การดำเนินการต่างๆ ประสบความสำเร็จ รัฐบาลจึงตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการ กิจกรรมของรัฐที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน โดยมุ่งหวังให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคง สร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชน ตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงประชาคมโลก ตามแนวคิด “ไทยนิยมยั่งยืน” ที่เกิดจากความต้องการความนิยมในสิ่งที่ดี ๆ ของพี่น้องประชาชน แล้วนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นประโยชน์กับชุมชนโดยรวมต่อไป

ตอนท้าย นายกรัฐมนตรี ได้ฝากให้คณะผู้บริหารทุกทคนที่เกี่ยวข้องในการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และให้การดูแล ส่งเสริม พร้อมพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของ ทุนหมุนเวียนอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อให้ทุนหมุนเวียนสามารถพัฒนาและก้าวหน้าไปได้อย่างเข้มแข็งและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อไป
หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้ได้รับรางวัลและคณะผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัลด้วยความสนใจ

การมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น เป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการสร้างแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการพัฒนาทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป ในวันนี้มีทุนหมุนเวียนที่ได้รับรางวัลประจำปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล จาก 5 ประเภทรางวัล ดังนี้ 1. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานโดยรวมดีเด่น สามารถดำเนินงานตามแผนงาน โครงการที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 2. รางวัลการพัฒนาดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงานตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3. รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีการจัดการบริหารพัฒนา และปรับปรุงองค์กรที่ครอบคลุมตามกรอบการประเมินด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 4. รางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ เป็นรางวัลที่ยกย่องชมเชยให้กับทุนหมุนเวียนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีผลการดำเนินงานในระดับดีเด่นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี และ 5. รางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น เป็นรางวัลที่ยกย่องผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่มีผลงานผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนในระดับดีขึ้นไป ซึ่งเป็นรางวัลที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...