สมเด็จพระสังฆราชถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระสังฆราชถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

380

สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระพรราชินีในรัชกาลที่ 9  ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน ขอลูกคนไทยทุกคนประพฤติตนเป็นลูกที่ดี เพื่อพระองค์จะทรงพระเกษมสำราญทรงเบาพระราชหฤทัยลูกไทยมีสติ มีคุณธรรม เป็นกำลังของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขณะที่รัฐบาล จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 243 รูปท้องสนามหลวง วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา ท้องสนามหลวง มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 16.26 น.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระดำรัสถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ความว่า ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการ จงมีแด่ สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ อภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง อาตมภาพในนามคณะสงฆ์จึงขอตั้งกัลยาณจิต ร่วมกับปวงชนชาวไทย สำแดงความโสมมัสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษามาโดยสวัสดีนับถึงบัดนี้ได้ 86 พรรษาบริบูรณ์

สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อปวงพสกนิกร ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระองค์ประดุจ “แม่ของแผ่นดิน” ด้วยน้ำพระราชหฤทัยใสสะอาด ทรงมุ่งหวังประโยชน์สุขของทวยราษฎร์เป็นที่ตั้ง จึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังความสวัสดีแก่ทุกชีวิต ทั่วทุกสารทิศในราชอาณาจักร ทรงแผ่พระบารมี เป็นที่พึ่งพำนักของผู้ตกทุกข์ได้ยากสมดั่งที่เคยมีพระราชปรารภถึงพระราชสมัญญา “แม่” ซึ่งประชาชนน้อมถวายว่า  “คำว่าแม่นี่เป็นคำศักดิ์สิทธิ์สูงส่งที่สุดการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่า แม่ บุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิด และสำนึกในเกียรติยศอันนี้ และทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

ทางราชการได้กำหนดให้วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันแม่แห่งชาติ” จึงขอให้ผู้เป็น “แม่” ทุกคนจงตระหนักถึงเกียรติยศและหน้าที่ของความเป็นมารดา เพื่อจักได้ทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุด ให้สมดังพระราชปรารภข้างต้นอันจักอำนวยผลให้บุตรของตน เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีสามารถนำพาราชอาณาจักรไทยให้รุ่งเรืองไพบูลย์ ในขณะเดียวกัน ก็ขอให้ผู้เป็น “ลูก” ทุกคน จงครองตนอยู่ในศีลธรรมจรรยา ไม่ประพฤติการอันละเมิดพระราชกำหนดกฎหมายนำพาความเสียหายมาสู่วงศ์สกุลและสังคม ซึ่งอาจทำให้มารดาต้องเดือดร้อนระทมใจ ขอจงเป็นลูกผู้มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ อันนับเป็นมงคลยอดชีวิตแก่ผู้สามารถประพฤติเช่นนั้นได้ทุกคน

ณ อุดมมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา อาตมภาพขออัญเชิญพระพุทธภาษิตมากล่าวอ้างเป็นสัจจวาจาว่า “พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร” แปลความว่า “มารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร” ด้วยเดชะสัจจวาจานี้ ของประชาราษฎร์ทั้งปวงจงสามัคคีร่วมใจกัน ในอันที่จะประพฤติตนเป็นลูกที่ดีเพื่อ “แม่แห่งชาติ” จักได้ทรงพระเกษมสำราญทรงเบาพระราชหฤทัยว่าลูกไทยของพระองค์ ล้วนมีสติสำนึกรู้อยู่ในคุณธรรม พร้อมเป็นกำลังของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์สืบไป ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และพระราชกุศลธรรมจริยา โปรดอภิบาลรักษา สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยเสด็จสถิตเป็นกำลังพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นมิ่งขวัญของอาณาประชาราษฎรตราบกาลนานเทอญ ขอถวายพระพร

ด้านนายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ดังนี้ 1.การจัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่  12สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางกำหนดจัดพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 243 รูป มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ขณะที่ส่วนภูมิภาคให้ทุกจังหวัดจัดพิธี   ณ  ศาลากลางจังหวัด   หรือสถานที่ที่เหมาะสม   โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี ในต่างประเทศ  ให้สถานเอกอัครราชทูตดำเนินการจัดพิธีตามความเหมาะสม  โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน   2. การจัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ถวายเป็นพระราชกุศลเป็นหน่วยงานหลัก ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2561 หรือตามความเหมาะสม   ส่วนกลาง    วัดที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตามมติมหาเถรสมาคม    ในเขตกรุงเทพมหานคร  และ ณ พุทธมณฑล   อำเภอพุทธมณฑล    จังหวัดนครปฐม   ส่วนภูมิภาค   วัดที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตามมติมหาเถรสมาคมทุกแห่ง สำหรับวัดไทยในต่างประเทศ ให้จัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ตามความเหมาะสม และ3. การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรทุกการปกครองคณะสงฆ์

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...