สมเด็จพระเทพเสด็จฯศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมเด็จพระเทพเสด็จฯศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

615

สมเด็จพระเทพเสด็จฯศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เฝ้า ฯ รับเสด็จ

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...