ฟ้าหญิงจุฬาภรณเสด็จฯทรงเททองหล่อยอดฉัตรพระเจดีย์

ฟ้าหญิงจุฬาภรณเสด็จฯทรงเททองหล่อยอดฉัตรพระเจดีย์

786

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังวัดเกษรศีลคุณ หรือ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเททองหล่อยอดฉัตรพระเจดีย์ โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร และทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 การก่อสร้างยอดฉัตรพระเจดีย์นี้ เกิดจากความศรัทธาของพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย และพระสุดใจ ทันตมโน เจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ รวมทั้งศิษยานุศิษย์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อหลวงตาพระมหาบัว พระอริยสงฆ์ผู้มีคุณต่อแผ่นดินในการเป็นผู้นำจัดหาทองคำช่วยชาติ

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรแบบพระเจดีย์ฯ ความคืบหน้าการก่อสร้าง ในส่วนยอดฉัตรฯ นี้ กำหนดทองคำไว้ 130 กิโลกรัม ปัจจุบันมีทองคำและเงินสดจากผู้มีจิตศรัทธาเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 มีทองคำรวม 151.981 กิโลกรัม เงินสด 20,816,623 บาท 24 สตางค์

หลังจากเสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์ฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 และโปรดให้จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และศิษยานุศิษย์ ดำเนินการก่อสร้างฯ ประกอบด้วยส่วนพระเจดีย์ พระวิหาร และอาคารพิพิธภัณฑ์ โดยได้ตอกเสาเข็มตามแบบแปลน แผนผัง และหลักวิศวกรรมก่อสร้าง จำนวน 1,255 ต้น แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ซึ่งตรงกับวันที่หลวงตาพระมหาบัวฯ ละสังขารครบ 6 ปี ส่วนอาคารพิพิธภัณฑ์ คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปี สำหรับการออกแบบตกแต่ง และการนำเสนอข้อมูลนิทรรศการ อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดเพื่อให้เป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมะ คำสอนพุทธศาสนา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน รวมถึงเก็บรวบรวมประวัติหนังสือ คำสอน และเครื่องอัฐบริขารของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อเตือนใจให้รำลึกถึงคุณูปการทั้งในทางโลกและทางธรรม ซึ่งถือเป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติและทำความดี เพื่อพุทธศาสนาและประเทศชาติ

ทั้งนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงกำหนดวางองค์พระเจดีย์เป็นศูนย์กลางของกลุ่มงานสถาปัตยกรรม โดยให้แกนของพระเจดีย์มุ่งสู่ศูนย์กลาง คือ จิตกาธานองค์หลวงตาพระมหาบัวฯ และรักษาแนวแกนการก่อสร้างไปในทิศเดียวกับเมืองพาราณสี สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบจิตกาธานหลวงตาพระมหาบัว พร้อมกับได้กราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปพร้อมกัน ลักษณะของพระเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์ มีสถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้าง ผสานกับศิลปะยุคกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนาในถิ่นอีสานยังคงดำรงอย่างมั่นคง และเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต โดยกำหนดแล้วเสร็จในปี 2563

80%
Awesome
  • Design
Source กองทุนพระเจ้าหลานเธอฯ
Comments
Loading...