องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแม่ฮ่องสอน

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแม่ฮ่องสอน

396

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อประชุมติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ และตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง) ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


องคมนตรี ได้เดินทางไปยังห้องประชุมศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำที่มีอายุการใช้งานมานาน และจะต้องปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งสิ้นจำนวน 181 โครงการ แยกเป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ รวม 110 โครงการ (ข้อมูล ณ กันยายน 2560) โดยมีโครงการที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 12 โครงการ พร้อมกันนี้ยังได้ติดตามโครงการฯ ที่ยังคั่งค้างในพื้นที่ภาคเหนือรวม 39 โครงการ ซึ่งจากการติดตามและขับเคลื่อนโครงการฯ ของคณะอนุกรรมการฯ ที่ผ่านมาสามารถขับเคลื่อนโครงการฯ ไปแล้ว 35 โครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนอีก 4 โครงการ


จากนั้นองคมนตรีและคณะฯ ได้เดินทางไปยังโครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง) ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ เป็นศูนย์บริการและพัฒนา 1 ใน 4 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาลุ่มน้ำปาย ศูนย์พัฒนาที่สูงปางตอง ศูนย์พัฒนาในสอยและศูนย์พัฒนาห้วยมะเขือส้ม ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2522 เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพื้นราบ ไทยใหญ่ และกะเหรี่ยง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป ให้มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในบริเวณพื้นที่ชายแดนให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...