โปรดเกล้าฯ 5 กกต.ชุดใหม่มีผลทันที

โปรดเกล้าฯ 5 กกต.ชุดใหม่มีผลทันที

643

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ใจความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจำนวนห้าคนเป็นกรรมการการเลือกตั้ง และบุคคลได้รับความเห็นชอบเป็นกรรมการการเลือกตั้งทั้งห้าคนได้ประชุมเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 222 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดังนี้

1. นายอิทธิพร บุญประคอง เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2. นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง
3. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย เป็นกรรมการการเลือกตั้ง
4. นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี เป็นกรรมการการเลือกตั้ง
5. นายปกรณ์ มหรรณพ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...