นายกฯเปิดงานประชุม“CLMVT Forum 2018”เน้นก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัล

นายกฯเปิดงานประชุม“CLMVT Forum 2018”เน้นก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัล

425

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุม “CLMVT Forum 2018” ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

นายกรัฐมนตรี เผยรัฐบาลไทยมีความยินดีที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CLMVT Forum 2018 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายของผู้นำทางธุรกิจ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ และเยาวชนคนรุ่นใหม่ในภูมิภาค CLMVT ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนโลก เพื่อส่งเสริมความเจริญ ก้าวหน้าร่วมกัน สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิดหลักของการประชุมคือ “การทะยานสู่อนาคตของภูมิภาค CLMVT ด้วยเทคโนโลยี”

ประเทศไทยยึดมั่นในหลักการ stronger together โดยการเคารพและเกื้อกูลกันแบบ win-win รวมถึงการกระจายโอกาสให้ทั่วถึง ดังนั้น การแข่งขันและความร่วมมือจะต้องดำเนินควบคู่กันไปอย่างสมดุล จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และนำไปสู่การเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน กลุ่ม CLMVT ได้รับความสนใจจากทั่วโลกในฐานะของภูมิภาคที่มีศักยภาพทางการค้าและการลงทุน ดังนั้น CLMVT ควรมีเวทีหารือทิศทางอนาคตร่วมกัน และประสานเสียงกันเพื่อร่วมมือกับนานาประเทศโดยรอบ ซึ่งเวที CLMVT Forum จะเป็นการหารือความร่วมมือในการขับเคลื่อนการส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อภายใน CLMVT ด้วยการนำของภาคเอกชนและวิชาการเป็นหลัก เพื่อปรับตัวรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ไปพร้อม ๆ กัน โดยไม่มีช่องว่างในการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ที่เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าจากภูมิภาคสู่ตลาดโลก โดยการประชุมในวันนี้จะครอบคลุมใน 2 มิติ คือ การพัฒนาที่ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำ

นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกคนร่วมกันเสนอแนะแนวทางการปรับตัวรับบริบทใหม่ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ซึ่งเศรษฐกิจของ CLMVT มีการยึดโยงกัน เสมือนผ้าผืนเดียวกัน การที่จะขยับปรับตัว จึงต้องอาศัยการประสานงานที่ใกล้ชิด เพื่อที่จะดึงดูดและปรับใช้เทคโนโลยีให้ได้อย่างเต็มที่ โลกได้เข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 แล้ว ซึ่งเป็นยุคแห่งการหลอมรวมของเทคโนโลยีหลายสาขา ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีกายภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ ทำให้วิถีชีวิตและการทำธุรกิจเปลี่ยนไป ดังนั้น CLMVT ต้องพร้อมกันยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยีให้ได้เร็วที่สุด

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีผลกระทบเป็นอย่างมากต่อการผลิต โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถช่วยทำให้ธุรกิจสร้างสรรค์สินค้า และบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายได้มากขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน และในบริบทของ CLMVT เทคโนโลยีสามารถถูกนำมายกระดับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตลอดห่วงโซ่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ภาคธุรกิจควรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจเพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ตั้งแต่การออกแบบและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค การผลิตสินค้าและบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การกระจายสินค้าและการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม รวมถึงการให้บริการหลังการขาย ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ธุรกิจ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ต้องนำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันของตนเองในยุคเศรษฐกิจใหม่ได้

ในขณะเดียวกันกระบวนการเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลได้ส่งผลให้เกิดการค้ารูปแบบใหม่ มีการทำการค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เราจึงต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้าในรูปแบบใหม่ให้ได้มากที่สุด ซึ่งรวมถึงการสร้างระบบขนส่งโลจิสติกส์ และการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกและปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาความเชื่อมโยงทางระบบดิจิทัลระหว่างประเทศ และการสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยภาครัฐจะปลดล็อคและปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์ไอเดียของภาคธุรกิจ

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...