สมเด็จพระเทพเสด็จฯเปิดประชุมวิชาการนานาชาติ”วัฒนธรรมแห่งอายุวัฒนะ”

สมเด็จพระเทพเสด็จฯเปิดประชุมวิชาการนานาชาติ"วัฒนธรรมแห่งอายุวัฒนะ"

460

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดการการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “วัฒนธรรมแห่งอายุวัฒนะ”  2018 Chulalongkorn Asian Heritage Forum Culture of Longevity ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

 

 

โดยคณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งด้านพุทธศาสน์ศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครุศาสตร์ และวัฒนธรรมศึกษา และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องวัฒนธรรมแห่งอายุวัฒนะ เพื่อสร้างชุมชนทางวิชาการโดยมีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมเสนอผลงาน 26 คน จาก 9 ประเทศ และมีผู้ร่วมฟังบรรยายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 150 คน

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...