นายกฯเปิดงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี่แห่งชาติ 2561

นายกฯเปิดงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี่แห่งชาติ 2561

872

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561” กับนโยบาย “วิทย์สร้างคน สร้างแรงบันดาลใจ 1.2 ล้านเยาวชนไทย” จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 16 – 26 สิงหาคม นี้ ที่อาคาร 2-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ชู “9 ไฮไลท์สร้างแรงบันดาลใจ”

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561” จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 16 – 26 สิงหาคม นี้ ที่อาคาร 2-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมคณะผู้บริหาร ซึ่งจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศอีก 10 ประเทศ 100 หน่วยงาน เข้าร่วมแสดงผลงานความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อกระตุ้นความสนใจ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และประชาชนทั่วไป

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานว่ารัฐบาลให้ความสำคัญยิ่งต่อทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อยกระดับประเทศในทุกด้าน และส่งเสริมการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างสมบูรณ์ พร้อมกล่าวว่า อยากให้เยาวชนทราบว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร มีกี่สาขา มีกี่กลุ่ม เช่น วิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการนำสิ่งแวดดล้อมรอบตัวมาพัฒนาประยุกต์ วิทยาศาสตร์ด้านการประยุกต์ เป็นการนำข้อเท็จจริงมาประยุกต์ใช้ เช่น หนัง Sci-Fi ภาพยนตร์ สารคดีแนววิทยาศาสตร์ ซึ่งเชื่อมโยงการคิดค้นและพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยหวังให้เด็กเยาวชนไทยมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพราะจะเป็นปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพให้กับประเทศให้คนไทยมีทักษะความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ เพราะว่าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนโครงสร้างประเทศไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ฐานนวัตกรรม สนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0  เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่เป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาที่มุ่งให้ “การศึกษา และการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวลและให้ทั้งมวลเพื่อการศึกษา และการเรียนรู้ ( Education and Learning for All และ All for Education and Learning )” ซึ่งเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติที่ต้องเชื่อมโยงการดำเนินงานจากทุกภาคส่วนสู่คนทุกช่วงวัยไปจนตลอดชีวิต โดยงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ทราบว่าได้สร้างสรรค์รูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนไทยมากยิ่งขึ้น

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...