สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา

551

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร  ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 13 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านการพยาบาลที่มีภารกิจเพื่อจัดการการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการพยาบาลตลอดจนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยมีเอกลักษณ์ของสถาบันคือ เป็นที่พึ่งของสังคม นิยมการพัฒนา ศรัทธามนุษยธรรม ก้าวนำด้านการพยาบาล โดยผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีอัตลักษณ์ คือมีจิตอาสา พัฒนาก้าวไกล หัวใจคุณธรรม นำการพยาบาล

80%
Awesome
  • Design
Source สภากาชาดไทย
Comments
Loading...