องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

328

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมคณะ ไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านการพัฒนาท้องถิ่น และการผลิตและพัฒนาครู ซึ่งเป็น 2 ใน 4 ด้านของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการผลิตครูระดับปริญญาตรี 13 หลักสูตร, ผลิตคุณวุฒิครู 3 หลักสูตร รวมทั้งการเรียนการสอนของนักศึกษาครู มีการกำหนดโมเดล คือ ครูดี ครูจิตอาสา และน้อมนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาท้องถิ่น

 

โดยได้เดินทางไปยังโรงสีแห่งความสุข ชุมชนไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าว มหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแก้ปัญหาการปลูกข้าว ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการพัฒนา การแปรรูปสินค้าข้าวในรูปแบบต่าง ๆ

 

การพัฒนาโปรแกรมซื้อขายสินค้าชุมชนออนไลน์ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ศูนย์ข้าว เป็นแหล่งศึกษาดูงานและแหล่งท่องเที่ยวเกษตรระดับชาติ โดยทำให้ชุมชนมีโรงสีข้าวเป็นของตนเอง เมื่อสีข้าวเอง ขายเองก็ได้ราคาที่สูงขึ้น คนในชุมชนซื้อข้าวจากโรงสีในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ได้ข้าวที่มีคุณภาพ

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...