องคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

องคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

370

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านปางคอง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกับติดตามความก้าวหน้าการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำปางคองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

องคมนตรีได้ร่วมปลูกข้าวในแปลงนาของนายเครือ สมภาร ราษฎรบ้านห้วยซลอบ ซึ่งจากการติดตามและขับเคลื่อนโครงการฯ ขององคมนตรีและคณะฯ ครั้งนี้ ได้สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและราษฎรเป็นอย่างยิ่งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร

โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ได้มีการติดตามและขับเคลื่อนโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎร

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...