สมเด็จพระเทพฯเสด็จศูนย์พัฒนาลำใยบ้านโฮ่ง

สมเด็จพระเทพฯเสด็จศูนย์พัฒนาลำใยบ้านโฮ่ง

485

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มายัง โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านดอยก้อม อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ซึ่งดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่เป็นแปลงสาธิตการเกษตร แบบไม่ใช้สารเคมี ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมขยายผลการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีวิทยาการการเกษตรแผนใหม่

โดยโครงการฯ เน้นการปลูกลำไยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจตามภูมิสังคมของภาคเหนือ โดยเริ่มตั้งแต่วิธีการปลูก การพัฒนาลำไยให้มีคุณภาพ ไปจนถึงกระบวนการจำหน่ายและแปรรูป ซึ่งถือเป็นศูนย์การศึกษาและพัฒนาคุณภาพลำไยที่ประสบผลสำเร็จแห่งหนึ่งในประเทศไทย

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...