องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการศึกษาของม.อุบล

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการศึกษาของม.อุบล

465

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อสนองพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญด้านการศึกษาและทรงมุ่งหวังที่จะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยใช้องค์ความรู้เข้าไปแก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชนในแต่ละท้องที่ อันจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

ในตอนบ่าย ไปเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ โรงเรียนประชาสามัคคี ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ โดยคณะมนุษยศาสตร์ ได้ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการ เริ่มดำเนินการในปี 2560 โดยเข้าไปสำรวจข้อมูลหมู่บ้านชุมชนรอบสวนพฤษศาสตร์ ดงฟ้าห่วน ได้แก่ ชุมชนหนองมะเขือ, บ้านหัวดูน, บ้านห้วยคุ้ม, บ้านหนองมะนาว และบ้านหนองบัว

ซึ่งพบว่ามีปัญหาด้านอาชีพ, ผู้สูงอายุ, สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาการศึกษาร่วมกับชุมชน ต่อมาในปี 2561 ได้จัดกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น 10 โครงการ ดำเนินการในหมู่บ้านเป้าหมาย อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมโครงการพลังเด็กยุคใหม่หัวใจสีเขียว, ด้านอาชีพ จัดกิจกรรมแปรรูปสมุนไพรจากดอกอัญชัญ และหัวกะทือ ซึ่งมีมากในชุมชน, ด้านการศึกษา จัดโครงการสอนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน และด้านสุขภาพ จัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...