องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินราธิวาส

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินราธิวาส

454

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงาน กปร. เดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย มัสยิดบาโง บ้านโคกพะยอม โครงการอ่างเก็บน้ำอัยปาโจพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วัดชนาราม และศูนย์ศิลปาชีพบ้านไทยสุข เพื่อเยี่ยมประชาชนรวมถึงรับฟังถึงสถานการณ์ การดำรงชีพและการประกอบอาชีพของราษฎร พร้อมทั้งให้กำลังใจและร่วมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส


โดยร่วมประกอบพิธีทางศาสนา ณ มัสยิดบาโง บ้านโคกพะยอม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความห่วงใยราษฎรในการดำรงชีวิต มีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีความสงบสุขและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทั่วกัน ในโอกาสนี้ องคมนตรีและคณะฯ ได้เยี่ยมราษฎรกลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดตำบลโคกเคียน ที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านกระจูด ซึ่งเป็นพืชที่พบได้ในท้องถิ่นนำมาจักสานเป็นภาชนะเครื่องใช้ในครัวเรือนที่มีความหลากหลายและทันสมัย


องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำอัยปาโจพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านบาโง หมู่ที่ 8 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมกับติดตามการดำเนินงานและพบปะราษฎรเพื่อรับทราบชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงประโยชน์จากโครงการ พร้อมกันนี้องคมนตรี และคณะ ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาสุลต่าน หรือปลาบ้า จำนวน 35,000 ตัว และปลาตะเพียนขาว จำนวน 35,000 ตัว เพื่อเผยแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป

องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปวัดชนาราม บ้านไทยสุข หมู่ที่ 8 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อสักการะพระประธาน และติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพบ้านไทยสุข ปัจจุบันสมาชิกรวมจำนวน 14 คน ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหม เพื่อให้ราษฎรมีรายได้เสริมโดยผลิตภัณฑ์จะนำส่งศูนย์ศิลปาชีพสวนจิตรลดา และราษฎรจะได้รับพระราชทานเงินเป็นรายได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงเป็นประจำทุกปี

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...