องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคเหนือ

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคเหนือ

479

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าและผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย โครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของนายจันที โคตรดก และโรงงานอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอย ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้เกิดประโยชน์สุขกับราษฎรตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป

องคมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางไปยังโครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ พร้อมกับพบปะเยี่ยมราษฎร

องคมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางไปยังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของ นายจันที โครตดก ที่ใช้น้ำจากอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ในการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่ จนประสบผลสำเร็จ และขยายผลสำเร็จ โดยชักชวนเกษตรกรที่สนใจปลูกพืชแบบผสมผสานใช้ชื่อกลุ่มว่า “เกษตรทฤษฎีคนรุ่นใหม่ ตามรอยพ่อ วิถีภูไท เขาวง” มีสมาชิก จำนวน 32 ราย ปัจจุบันได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพระราชทานโครงการเพื่อให้ราษฎรได้ดำรงชีวิตอยู่อย่างมั่นคง


องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3  รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมโรงงาน โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร เพื่อพัฒนาอาชีพ และเสริมรายให้กับราษฎรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้ยั่งยืนด้วยการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...