พระเจ้าหลานเธอเสด็จประชุมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย

พระเจ้าหลานเธอเสด็จประชุมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย

499

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฬาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 5/2561 โดยมีวาระการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน รวม 8 ยุทธศาสตร์

การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ปัจจุบัน สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าช่วงวันที่ 1 มกราคม – 23 สิงหาคม 2561 พบการเกิดโรคในพื้นที่ 55 จังหวัด จำนวน 1,211 ตัวอย่าง พบมากสุดในจังหวัดสุรินทร์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ชนิดสัตว์ที่ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ สุนัข โค แมว ผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินการได้ทั้งหมดกว่า 8 ล้านตัว ผลการผ่าตัดทำหมัน รวมกว่า 280,000 ตัว ส่วนการจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ นำร่องใน 6 ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดตามพระนโยบายฯ

ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดอุดรธานี มีการดำเนินงานแล้วอย่างมีระบบ ศูนย์พักพิงสุนัขนครชัยบุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 92.01 นอกจากนี้ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 27 สิงหาคมที่ผ่านมา พบว่ามีผู้เสียชีวิต 15 คน จาก 12 จังหวัด โดยรายล่าสุดพบที่จังหวัดตาก ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตรับเชื้อจากสุนัข 14 คน และแมว 1 คน เป็นสัตว์ที่มีเจ้าของ ร้อยละ 60

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...