องคมนตรีเปิดงาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา”

องคมนตรีเปิดงาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา”

441

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 19 ภายใต้ชื่อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา”

โดยความร่วมมือของสำนักงาน กปร. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2561 เพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่มีพระราชประสงค์ที่จะ สืบสาน รักษา ต่อยอด งานพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อประโยชน์และความสุขที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป จากนั้น องคมนตรี และคณะ ได้ร่วมชมผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในรูปของนิทรรศการผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาฯ และศูนย์สาขา รวมถึงกิจกรรมการสาธิตองค์ความรู้ที่ประสบผลสำเร็จจากการศึกษาทดลองวิจัย มาแนะนำและแสดงเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้และทดลองฝึกปฎิบัติ

องคมนตรี ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของราษฎรในจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย
และเดินทางไปยังสวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ตามพระราชเสาวนีย์ฯ จังหวัดนราธิวาส ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

องคมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำใกล้บ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่แปลงวิจัยทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพื้นที่การเกษตรสองฝั่งคลองสะบียอ คลองยาบี และบริเวณใกล้เคียง

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...