สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงวางศิลาฤกษ์หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงวางศิลาฤกษ์หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ

494

18 กันยายน 2561  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยและประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ทรงวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ

นางทัศนีย์ ไผทฉันท์ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินจำนวน 23 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา ณ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ในการก่อสร้างหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ ปัจจุบันการก่อสร้างแล้วเสร็จกว่า 70% โดยจะย้ายเด็กชายที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เข้ามาอาศัยเพื่อเป็นบ้านพักเหมาะสมแก่การเลี้ยงดู และเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

โดยประกอบด้วยอาคารจัดกิจกรรม การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง  การปลูกพืชสมุนไพร ผลไม้ยืนต้น ผักปลอดสารพิษ ปลูกข้าว บ่อเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่ ฯลฯ และการทำผลผลิตออกจำหน่าย

 

80%
Awesome
  • Design
Source สภากาชาดไทย
Comments
Loading...