องคมนตรีเยี่ยมชมติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาฯ

องคมนตรีเยี่ยมชมติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาฯ

437

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อติดตามและรับฟังสรุปการบริหารจัดการน้ำของลุ่มน้ำปราจีนบุรี และการบริหารจัดการน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาฯ พร้อมกับเยี่ยมชมโครงการ


ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับพร้อมกับรายงานสถานการณ์น้ำและสรุปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จากนั้นผู้แทนกรมชลประทานได้บรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาฯ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2521 โดยให้พิจารณาสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนห้วยพระปรง เขื่อนห้วยยาง และเขื่อนห้วยโสมง เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรใช้ทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝน ฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปี พร้มกันนี้ยังได้มีพระราชดำริเพิ่มเติมอีกหลายโอกาส

โดยกรมชลประทานเริ่มดำเนินการก่อสร้างเขื่อนห้วยโสมงตั้งแต่ปี 2553 มีขนาดความจุ 295 ล้านลูกบาศก์เมตร และเริ่มเก็บกักน้ำได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 หลังจากก่อสร้างตัวเขื่อนแล้วเสร็จ ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับจังหวัดปราจีนบุรี โดยเฉพาะในเขตชุมชนบริเวณตลาดเก่าในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี และพื้นที่อำเภอนาดี ที่ประสบปัญหาอุทกภัยมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังช่วยฟื้นฟูรักษาระบบนิเวศของสภาพป่าและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าเหนืออ่างเก็บน้ำ และบริเวณโดยรอบผลักดันน้ำเค็มและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง ซึ่งที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรและระบบน้ำประปาในช่วงฤดูแล้งเป็นประจำเกือบทุกปี

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...