สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมวันเยาวชนแห่งชาติ

สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมวันเยาวชนแห่งชาติ

583

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม ความว่า

“ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ความเบียดเบียน และการรุกรานสิทธิเสรีภาพของกันและกัน อันเป็นอุปสรรคกีดขวางความเจริญก้าวหน้าของสังคมทุกระดับ ล้วนเกิดจากความไม่มีวินัยของสมาชิกในสังคมนั้น ๆ ทั้งสิ้น

บุคคลผู้เจริญแล้วจำเป็นต้องมีวินัยเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตก่อน เพื่อคอยกำกับพฤติกรรมของตนเองทุกขณะ ด้วยเหตุที่ ‘วินัย’ คือระเบียบแบบแผนสำหรับฝึกฝนควบคุมความประพฤติบุคคลให้มีชีวิตที่ดีงาม และเป็นเครื่องควบคุมหมู่ชนให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย

เด็กและเยาวชนจึงจำเป็นต้องได้รับการปลูกฝังอบรมให้มีวินัยนับแต่วัยเยาว์ เมื่อเติบใหญ่จักได้เป็นพลเมืองที่ไม่ก่อปัญหาสังคม อย่าเป็นคนไร้วินัยดังที่อดีตเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้ใหญ่อยู่ในทุกวันนี้จำนวนไม่น้อยกำลังเป็นอยู่

เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ใหญ่ที่ฝึกตนให้เรียบร้อยในระเบียบวินัย ย่อมได้รับมงคลอยู่ตลอดเวลา สมดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนไว้ว่า ‘วินโย จ สุสิกฺขิโต ความมีวินัยที่ศึกษาดีแล้ว เป็นมงคลอันสูงสุด’

ขออนุโมทนาความดีที่เด็กและเยาวชนได้บำเพ็ญ รวมทั้งกุศลของผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระอัฐมรามาธิบดินทร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้ทรงราชย์นับแต่ทรงพระเยาว์ทั้งสองพระองค์ โปรดอภิบาลรักษาให้ท่านมีสรรพกำลังพรั่งพร้อมในการบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติสืบไป เทอญ.”

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...