สมเด็จพระสังฆราชเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร

สมเด็จพระสังฆราชเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร

357

วันที่ 24 กันยายน 2561 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่งว่า

“สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 24 กันยายน พุทธศักราช 2472 คือเมื่อ 89 ปีล่วงมาแล้ว ท่านทั้งหลายในที่นี้ ส่วนใหญ่เป็นแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนการแพทย์และการสาธารณสุขด้วยกันทุกคน ย่อมทราบดีถึงพระราชคุณูปการ ของสมเด็จพระบรมราชชนกพระองค์นั้น ขอให้ท่านลองตรึกตรองดูว่า การที่ใครสักคนหนึ่ง ซึ่งล่วงลับไปในวัยเพียง 37 ปี และจากไปเนิ่นนานถึงเกือบ 90 ปีแล้ว เหตุใดยังปรากฏเกียรติยศเป็นที่ยกย่องสรรเสริญอยู่ตราบจนปัจจุบัน

อาตมภาพขออัญเชิญพระราโชวาทของสมเด็จพระบรมราชชนก มาเป็นบทเฉลยแก่ทุกท่าน ณ ที่นี้ว่า ‘ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์’

การถือประโยชน์ส่วนตนเป็นรอง และประโยชน์เพื่อนมนุษย์ หรือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนี้เอง คือสาเหตุที่ทำให้พระเกียรติประวัติของพระองค์ยังปรากฏยั่งยืนอยู่ เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสศรัทธา ดังที่ท่านทั้งหลายได้มาถวายสักการะ และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายด้วยความกตัญญูกตเวที

จึงขอให้ทุกท่านจงอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทอย่างมิเห็นแก่ความเหนื่อยยาก จงปฏิบัติตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนไว้ว่า ‘บุคคลพึงเพิ่มพูนความเสียสละ’ ให้ยิ่งๆ ขึ้น จนเป็นอุดมการณ์สูงสุดในการทำงานของตนๆ สืบไป”

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...