สมเด็จพระสังฆราชประทานพรให้นักกีฬาพาราลิมปิกเกมส์

สมเด็จพระสังฆราชประทานพรให้นักกีฬาพาราลิมปิกเกมส์

390

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย และเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 3 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในวันที่ 6 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เฝ้าถวายสักการะ

 

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่งว่า

“นักกีฬาทุกคนกว่าจะได้เข้าร่วมอยู่ในทีมชาติ และกว่าจะได้ผ่านเข้าสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ ย่อมต้องผ่านการฝึกฝนมาด้วยความอดทนและความอุตสาหะเป็นอย่างดี

การมีกายพิการนั้น ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับความสำเร็จของบุคคลผู้มีจิตใจเข้มแข็ง แม้ท่านมิได้มีร่างกายเสมือนคนอื่นๆ แต่ท่านยังสามารถฝึกฝนตนจนเป็นนักกีฬาระดับชาติได้ อาตมภาพเห็นว่าท่านเป็นผู้มีคุณธรรมข้อขันติ และวิริยะ ในจิตใจสูงส่งกว่าผู้มีร่างกายปรกติหลายเท่า นับว่าน่าอนุโมทนาชื่นชมอย่างยิ่ง

ในโอกาสที่ท่านจะเดินทางไปเผยแผ่เกียรติภูมิของชาติไทย ด้วยการแข่งขันกีฬา อาตมภาพขอฝากพระพุทธภาษิตเป็นข้อคิด ให้ท่านถือเป็นคติประจำใจไว้ว่า ‘อปฺปมาทรตา โหถ.’ แปลความว่า ‘ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาท’

ในการดำเนินชีวิตไม่ว่าในทางโลกหรือทางธรรม ความประมาทคือเครื่องขัดข้องกีดขวางอันร้ายกาจที่สุด แม้การต่อสู้เพื่อนำชัยในการกีฬา จะเป็นกิจทางโลก แต่หากสามารถน้อมนำคุณธรรมความไม่ประมาท ไปอบรมจิตใจตนเองได้ นักกีฬาย่อมประสบชัยชนะทั้งในกิจทางโลก และอาจเป็นเครื่องเพิ่มพูนปัญญาในทางธรรมของตนได้ด้วย

จึงขอให้นักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ไม่ประมาทในการพัฒนาตนเอง ไม่ประมาทในความสามารถของคู่แข่ง และที่สำคัญคือไม่ประมาทในอันที่จะสร้างเสริมความเป็นมิตรต่อกัน ในหมู่เพื่อนร่วมภูมิภาคเอเชีย และในโลกนี้

ขอให้ถือประโยชน์ของมิตรภาพ ไว้เป็นอุดมการณ์สูงสุด ให้สร้างชื่อเสียงของคนไทย จนนานาชาติเลื่องลือว่า คนไทยมีความสามารถเป็นเลิศ ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นมิตรที่ดีของทุกคน ไม่มีท่าทีเป็นศัตรูของใครๆ เลย อย่าทำตัวให้ใครปรามาสได้ว่า นักกีฬาไทยเป็นคนไม่น่ารัก หรือไม่มีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอันขาด”

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...