บิ๊กตู่ยก6ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี สร้างไทยมั่งคง

บิ๊กตู่ยก6ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี สร้างไทยมั่งคง

587

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมประจำปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายกฯกล่าวว่า การวางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 ประเทศในช่วงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะเน้นการสร้างความสมดุลในทุกๆส่วน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ”ประชารัฐ” โดยมี 6 ยุทธศาสตร์หลัก คือ การวางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง , สร้างความสามารถในการแข่งขัน ,พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ , สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ,สร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม , และปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มุ่งให้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

นายกย้ำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีจะนำไปสู่การเชื่อมโยงทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในประเทศรวมถึงต่างประเทศที่ก้าวสู่สังคมไร้รอยต่อซึ่งรัฐบาลเร่งดำเนินการหารือกับประเทศต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลได้เร่งดำเนินการเพื่อก้าวผ่านกับดักรายได้ปานกลางให้เร็วที่สุด พร้อมก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้เร่งพัฒนายุทธศาสตร์ชาติอย่างต่อเนื่องสู่เป้าหมายที่วางไว้ ด้านคมนาคมเพื่อรองรับการขยายเมือง ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดระเบียบผังเมืองใหม่มากมาย การจัดการสินค้าเกษตรการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ารัฐบาลเร่งสนับสนุนผ่านโครงการประชารัฐเพื่อประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้านพลังงานรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของชาติ เช่น โรงไฟฟ้าชุมชน เขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้ที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนในพื้นที่อีกด้วย  รัฐบาลได้เร่งปฏิรูปด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของเยาวชนเพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...