สมเด็จพระเทพเสด็จฯงานวันลองกอง ของดีเมืองนรา

สมเด็จพระเทพเสด็จฯงานวันลองกอง ของดีเมืองนรา

460
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และทรงทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงผลงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในกองงานวันลองกอง งานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561 ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส
การจัดงานวันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-26 กันยายน ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อำเภอเมืองนราธิวาส ภายใต้หัวข้อ “สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรแนวใหม่ ก้าวไกล 4.0” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ ในความเป็นกษัตริย์นักพัฒนาที่เป็นแบบอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ด้านการเกษตร” และถ่ายทอดพระราชกรณียกิจที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

มีการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จำนวน 28 ประเภท และการแข่งขันกิจกรรมทางการเกษตร จำนวน 3 ประเภท เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงนวัตกรรม เทคโนโยลีสมัยใหม่ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นการเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคได้ซื้อขายโดยตรง
80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...