สมเด็จพระสังฆราชทรงเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระสังฆราชทรงเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

448

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

ทรงเป็นประธานนำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตามที่มหาเถรสมาคม มีมติให้จัดพิธีนี้เป็นประจำในวันที่ 28 ของทุกเดือน

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...