นายกฯลงพื้นที่ตรวจราชการลำพูนพรุ่งนี้

นายกฯลงพื้นที่ตรวจราชการลำพูนพรุ่งนี้

545

นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการจะลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ลำพูนในวันพุธที่ 3 ต.ค.61 ตามเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองรองของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดตัว (kick off) แคมเปญ ” ไทยเที่ยวไทย ไทยยั่งยืน” และเยี่ยมชมความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ จ.ลำพูน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการจะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำพูนในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ตามเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองรอง ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดตัว (kick off) แคมเปญ ” ไทยเที่ยวไทย ไทยยั่งยืน”  และเยี่ยมชมความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำพูน โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการด้วย

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดปฏิบัติภารกิจ ณ จังหวัดลำพูน ดังนี้

เวลา 07.55 น. นายกรัฐมนตรีจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG102 และเดินทางต่อไปยังอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี จังหวัดลำพูน โดยขบวนรถยนต์ เพื่อสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี และร่วมกิจกรรมถวายโคมบูชาแด่พระนางจามเทวี และเดินทางโดยรถรางเพื่อไปสักการะพระรอดลำพูน ณ วัดมหาวันวรมหาวิหาร หลังจากนั้นจะเดินทางไปสักการะกู่ช้าง-กู่ม้า ก่อนจะเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  เพื่อถวายผ้าห่มพระบรมธาตุหริภุญชัยแด่เจ้าคณะจังหวัดลำพูน

ซึ่งช่วงเที่ยง นายกรัฐมนตรีและคณะ จะเยี่ยมกิจการและรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร Chef’s House Nakorn Lamphun ซึ่งเป็นธุรกิจที่ริเริ่มโดยผู้ประกอบการชาวลำพูนรุ่นใหม่ (Start up ) โดยมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อสนับสนุนการปรุงอาหาร การถนอมอาหารและให้บริการ อาทิ การสำรองที่นั่งออนไลน์ การใช้ mobile banking และการกดเรียกพนักงานแบบ wireless เป็นต้น

ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะไปเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองเงือก และชมการสาธิตการผลิตผ้าฝ้ายทอมือหนองเงือกและผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองเงือก และเยี่ยมชมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดปลอดขยะเปียก และลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam) โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะร่วมกับชาวลำพูนในการประกาศ “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)”

เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางออกจากจังหวัดลำพูนไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อโดยสารสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ TG2165 และจะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเวลาประมาณ 18.40 น.

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...