โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง’อำพน-พล.อ.เฉลิมชัย-พล.อ.อ.จอม’เป็นองคมนตรี

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง'อำพน-พล.อ.เฉลิมชัย-พล.อ.อ.จอม'เป็นองคมนตรี

571

วันที่ 2 ต.ค.61  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 11มีนาคม พุทธศักราช 2561 แล้วนั้น

บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

1. นายอำพน กิตติอำพน เป็น องคมนตรี

2. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท เป็น องคมนตรี

3. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง เป็น องคมนตรี

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศณ วันที่ ๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

ประธานองคมนตรี

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...