นายกฯลงพื้นที่ลำพูนชาวบ้านต้อนรับอบอุ่น

นายกฯลงพื้นที่ลำพูนชาวบ้านต้อนรับอบอุ่น

1,102

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ลำพูน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด เยี่ยมชมเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองรอง จ.ลำพูน ตามโครงการ “ไทยเที่ยวไทย … ไทยยั่งยืน”

วันที่ 3 ตุลาคม  2561 เวลา 10.00 น.
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  พร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมชมเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองรองจังหวัดลำพูน ตามโครงการ “ไทยเที่ยวไทย..ไทยยั่งยืน” โดยขบวนรถราง ไปยังสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน ดังนี้

นายกรัฐมนตรี ได้สักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีอนุสาวรีย์ โดยพระนางจามเทวี องค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ล้านนา เป็นต้นราชวงศ์จามเทวีที่ครองนครลำพูน และเป็นธิดาแห่งกษัตริย์ละโว้ พระนางเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม ความสามารถกล้าหาญได้นำพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนล้านนาจนมีความรุ่งเรืองสืบมาถึงปัจจุบัน นายกรัฐมนตรียังได้ร่วมกิจกรรมถวายโคมบูชาแด่พระนางจามเทวี พร้อมเขียนคำอธิษฐานว่า “ขอให้ชาวลำพูนมีความสุข สมปรารถนาทุกประการ ขอให้คนไทยสุขสงบ ยั่งยืน” และชมการสาธิตการทำโคมไฟล้านนาด้วย

จากนั้นพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเดินทางไปวัดมหาวันวรมหาวิหาร โดยรถราง ซึ่งวัดมหาวันวรวิหาร เป็นวัดสำคัญเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1200 โดยพระนางจามเทวี อัญเชิญพระพุทธรูปนาคปรก หรือ พระดิลกดำจากเมืองละโว้ มาไว้ที่วัดแห่งนี้ ซึ่งชาวเมืองเรียกกันว่า พระรอดหลวง หรือพระรอดลำพูน

 ภายในบริเวณวัดได้จัดให้มีการฟ้อนหริภุญชัยตามแบบประเพณีบ้านนา โอกาสนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ร่วมกิจกรรมกดพิมพ์พระรอด ก่อนเดินทางไปสักการะกู่ช้าง-กู่ม้า ที่โบราณสถาน กู่ ช้าง-กู่ม้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวลำพูน ซึ่งเป็นสุสาน ช้างศึก-ม้าศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี และนายกรัฐมนตรีได้ชมการแสดงตีกลองสะบัดชัย ฟ้อนเจิง ที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา ซึ่งสร้างความประทับใจแก่นายกรัฐมนตรีเป็นอย่างมาก

 หลังจากนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำพูน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1651 ภายในพระเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุลักษณะเป็นเจดีย์ทรงล้านนาหุ้มแผ่นทองจังโกทั้งองค์ นายกรัฐมนตรี สักการะพระประธานในวิหารหลวง ร่วมทำพิธีสวดเรียกขวัญโดยพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 

โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ถวายผ้าห่มพระบรมธาตุหริภุญชัยแด่เจ้าคณะจังหวัดลำพูนและจุดธูปเทียนบูชาพระธาตุ  โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดแสดง ได้แก่ การทำเงิน เครื่องเงินโบราณ การตำข้าว ผ้าทอยกดอกลำพูน ที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ โดยมีเด็กนักเรียนรำพื้นเมืองต้อนรับและร่วมถ่ายรูปกับนายกรัฐมนตรีด้วย

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...