นายกฯร่วมประชุมผู้นำอาเซียนกับองค์กรระหว่างประเทศที่บาหลี

นายกฯร่วมประชุมผู้นำอาเซียนกับองค์กรระหว่างประเทศที่บาหลี

419

วันที่ 11 ตุลาคม 2561เวลา 17.30 น. (เวลาท้องถิ่น เมืองบาหลี) ณ โรงแรม Sofitel Nusa Dua Bali บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงหัวข้อ “Achieving SDGs and Overcoming Development Gap through Regional and Global Collaborative Actions” ในการประชุม ASEAN Leaders’ Gathering ร่วมกับผู้นำอาเซียนและผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน นายอันโตนิอู กุแตเรช เลขาธิการสหประชาชาติ นางคริสติน ลาการ์ด กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และนายแพทย์ จิม ยอง คิม ประธานธนาคารโลก ณ โรงแรม Sofitel Nusa Dua Bali

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงพัฒนาการของอาเซียนว่า  อาเซียนเติบโตอย่างมากตลอด 20 ปีที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันกำลังเผชิญกับท้าทายจากทั้งภูมิรัฐศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ สภาพภูมิอากาศ และทางเทคโนโลยี เกี่ยวเนื่องไปถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเสริมสร้างหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับ UN IMF และ World Bank ให้เข้มแข็งมากขึ้น ใน 3 ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้

ประการแรก คือ การส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาคและของโลก ซึ่งทุกฝ่ายต้องไม่สนับสนุนนโยบายการกีดกันทางการค้า เพื่อรักษาพลวัตของการค้าเสรีและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลก และความจำเป็นในการสร้างเสถียรภาพทางการเงินระยะยาว โดยคำนึงถึงบริบทและความท้าทายที่กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ต้องเผชิญ รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินขององค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเพิ่มสิทธิออกเสียงให้กับกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ในการส่งเสริมบทบาทการรักษาความมั่นคงของระบบการเงินโลกร่วมกัน

ประการที่สอง การสร้างความเชื่อมโยง อาเซียนจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันอย่างไร้รอยต่อ ทั้งความเชื่อมโยงทางกายภาพ (hard connectivity) โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง และความเชื่อมโยงที่จับต้องไม่ได้ (soft connectivity) อาทิ ความเชื่อมโยงทางดิจิทัล กฎระเบียบ และระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและเกิดผลเป็นรูปธรรม พร้อมกับการให้ความสำคัญในการเชื่อมโยงกับกรอบความร่วมมืออื่น ๆ อาทิ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) Belt and Road Initiative ของจีน และ Quality Infrastructure ของญี่ปุ่น ที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอาเซียน ทั้งนี้ องค์การระหว่างประเทศสามารถเข้ามาสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาเซียนเกิดความเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกด้านด้วยได้

และประการสุดท้าย การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนความเชื่อมโยงระหว่างการบรรลุวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 นั้น เพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และสามารถบรรลุ SDGs ด้วยได้ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย อาเซียน สหประชาชาติ และธนาคารโลก ยังต้องร่วมมือกันอย่างแข็งขันในการพัฒนาทรัพยากรทุนมนุษย์ในทุกระดับ รวมทั้ง ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และร่วมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา ไทยสนับสนุนแนวทางประชารัฐ ที่เป็นการทำงานแบบเครือข่ายในการร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากร และเสริมสร้างการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า การทำงานร่วมกันระหว่างอาเซียนกับองค์การระหว่างประเทศจะนำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของประชาชนแน่นอน

โอกาสนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียังได้กล่าวในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทย แสดงความเสียใจต่อความสูญเสียจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิ ที่เกาะซูลาเวซี พร้อมทั้งส่งความปรารถนาดีและแรงใจจากชาวไทยให้อินโดนีเซียกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...