องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยะลา

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยะลา

357

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปปฎิบัติภารกิจด้านศาสนา ณ วัดบาละ พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าและติดตามการดำเนินงานในโครงการระบบระบายน้ำและปรับปรุงระบบประชาโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปะแต หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลาองคมนตรีและคณะฯ ได้เดินทางไปยังโครงการระบบระบายน้ำและปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปะแต หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการฯ จากนั้นได้เยี่ยมชมโรงเรียน และระบบระบายน้ำระบบประปาของโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยต่อความเดือดร้อนของครูและนักเรียนของโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ได้พระราชทานพระราชดำริ  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส 

สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จำนวน 7 แห่ง ซึ่งโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และปัญหาน้ำท่วมขังภายในโรงเรียน 

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ได้สนับสนุนงบประมาณแก่กรมชลประทานในปี 2557 เพื่อดำเนินโครงการระบบระบายน้ำและปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้นักเรียนและครู จำนวน 500 คน มีน้ำสะอาดมีคุณภาพไว้อุปโภคบริโภค นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นเป็นประจำอีกด้วย

 

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...