สมเด็จพระสังฆราชทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายในหลวงร.9

สมเด็จพระสังฆราชทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายในหลวงร.9

544

13 ตุลาคม 2561 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเป็นปีที่ 2

การนี้ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จัดพิธีตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงเช้า และเวลา 17.00 น.คณะสงฆ์วัดราชบพิธร่วมกับสาธุชนจักได้สวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระอุโบสถ

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...