องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ.ฮอด

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ.ฮอด

340

18 ตุลาคม 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ประกอบด้วย โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับเยี่ยมชมพื้นที่ในการก่อสร้างโครงการฯ

องคมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่ฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมกันนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับราษฎรตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการ ประกอบด้วย

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2525 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ปอนไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษา สำรวจ ออกแบบ รวมถึงศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(IEE) โดยกำหนดแผนงานดำเนินการ 3 ปี คือตั้งแต่ปี 2564-2566 และเมื่อโครงการแล้วเสร็จสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ถึง 2,500 ไร่

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2530 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับแหล่งน้ำในเขตอำเภอฮอด โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการสร้างโครงการฝายทดน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ แต่ปัจจุบันประสบปัญหาเรื่องตะกอนหน้าฝายทำให้เก็บกักน้ำได้น้อยประกอบกับตัวฝายชำรุด

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2537 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบปัญหาความแห้งแล้งที่บ้านตีนตก หมู่ที่ 8 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลนาคอเรือ และตำบลฮอด เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม ตามที่ราษฎรได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ฮอด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาสำรวจเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่โดยกำหนดแผนการดำเนินงาน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564-2566 และเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ 9,000 ไร่

 

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...