รัฐเชิญชวนสวมเสื้อสีชมพูน้อมรำลึกในหลวงร.5

รัฐเชิญชวนสวมเสื้อสีชมพูน้อมรำลึกในหลวงร.5

1,675

พลเอกประยุทธ์ จันท์โอชา นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเนื่องใน วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในรัชสมัยของพระองค์ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในบ้านเมืองของเราที่สร้างความเจริญก้าวหน้า ให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” หรือพระพุทธเจ้าหลวง โดยกำหนดให้ทุกวันที่ 23ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช”

พระราชกรณียกิจสำคัญถือว่าเป็นการปฏิรูปประเทศครั้งยิ่งใหญ่ คือ “การเลิกทาส” ที่ปราศจากการเสียเลือดเนื้อ หรือการต่อต้านที่รุนแรง เหมือนที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมายและด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ จนประสบความสำเร็จได้ นอกจากนี้ยังมีการปฏิรูประบบราชการ ให้ทันสมัย การปฏิรูประบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิ การไฟฟ้า การประปา การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ และการสาธารณสุข เป็นต้น

เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม หน้าพระบรมราชานุสรณ์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต อีกทั้ง พิธีถวายบังคมและจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง หรือในพื้นที่ชุมชนของตนเอง พร้อมขอเชิญชวนแต่งกายด้วย “เสื้อโทนสีชมพู” ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคมนี้ทั่วประเทศ

 

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...