สมเด็จพระสังฆราชบำเพ็ญพระกุศลถวายในหลวงร.5

สมเด็จพระสังฆราชบำเพ็ญพระกุศลถวายในหลวงร.5

503

23 ตุลาคม 2561 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามประจำรัชกาลที่ 5 เนื่องในวาระคล้ายวันสวรรคตเป็นปีที่ 108

โอกาสนี้ ผู้แทนราชสกุลต่างๆ ในมหาสาขารัชกาลที่ 5 ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนพสกนิกรผู้จงรักภักดีมาวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประดิษฐานภายในวัดราชบพิธ เป็นจำนวนมาก

 

80%
Awesome
  • Design
Source สนง.เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
Comments
Loading...