โปรดเกล้าฯ ตั้ง ณรงค์พันธ์ มทภ.1 เป็นนายทหารพิเศษ

โปรดเกล้าฯ ตั้ง ณรงค์พันธ์ มทภ.1 เป็นนายทหารพิเศษ

649

3 พฤศจิกายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งนายทหารพิเศษ ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารพิเศษ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 ม าตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นนายทหารพิเศษ ประจำ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...