ครม.อนุมัติหลักการคลายล็อคกัญชาใช้ทางการแพทย์เท่านั้น

ครม.อนุมัติหลักการคลายล็อคกัญชาใช้ทางการแพทย์เท่านั้น

413

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ให้ใช้พืชกระท่อมและกัญชาทางการแพทย์เท่านั้น

วันที่ 13 พฤษจิกายน 2561
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) พ.ศ. …. โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พรบ.) ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และให้ตราเป็นพรบ.ฉบับใหม่ ในรายละเอียดในส่วนของยาเสพติดประเภทที่ 5 (กัญชา,กระท่อม) โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

1.เพิ่มเติมบทบัญญัติ ห้ามมิให้ผลิต นําเข้า หรือส่งออกยาเสพติดประเภท 5 เว้นแต่ได้รับ ใบอนุญาตจากผู้อนุญาตเฉพาะกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

2.เพิ่มเติมบทบัญญัติ ห้ามมิให้ผู้ใดจําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต และกําหนดให้การมียาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ไว้ในครอบครอง คํานวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย

3.เพิ่มเติมบทบัญญัติในกรณียกเว้นให้มียาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ไว้ในครอบครองไม่เกินจํานวนที่จําเป็นสําหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัวหรือสําหรับใช้ประจําในการปฐมพยาบาลหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เครื่องบินหรือยานพาหนะอื่นใดที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ

4.เพิ่มเติมอํานาจของผู้อนุญาตที่จะอนุญาตให้จําหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 2 (ฝิ่น,มอร์ฟีน) หรือประเภท 5 แก่ผู้ขออนุญาต

5.เพิ่มเติมให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีอํานาจกําหนดเขตพื้นที่เพื่อทดลองปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ผลิตและทดสอบยาเสพติดประเภท 5 หรือกําหนดเขตพื้นที่ให้เสพหรือครอบครองยาเสพติดประเภท 5 ในปริมาณที่กําหนด โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและต้องมาตรการควบคุมตรวจสอบ

6.ตัดยาเสพติดประเภท 5 ออกจากบทบัญญัติห้ามผลิต จําหน่าย นําเข้า ส่งออก และการมีไว้ในครอบครองรวมถึงการกําหนดปริมาณยาเสพติดประเภท 5 ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อครอบครองจําหน่ายออก โดยใช้เนื้อหาเดียวกันนี้ไปกําหนดเพิ่มเติมในมาตราอื่น

โดยมีเหตุผลที่มีการแก้ไขพรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ระบุว่าบทบัญญัติบางประการที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ในปัจจุบันในส่วนของกัญชานั้นปรากฏผลวิจัยว่าสารสกัดจากกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์ หลายประเทศทั่วโลกได้มีการผ่อนปรนโดยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย อนุญาตให้ประชาชนใช้พืชกระท่อมและกัญชาทางการแพทย์หรือเพื่อการนันทนาการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

แต่สําหรับประเทศไทยปัจจุบันพืชกระท่อมและกัญชายังคงเป็นสิ่งเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มีการกําหนดโทษทั้งผู้เสพและผู้ครอบครอง ทั้งที่ในสภาพความเป็นจริงพบว่ามีผู้ป่วยบางส่วนลักลอบใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคมานานหลายปีแล้ว ทั้งผลิตใช้เองและมีผู้ผลิตในเชิงพาณิชย์เป็นผลให้มีราคาแพงและอาจไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการแพทย์และตํารับยา สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถนํากัญชาและพืชกระท่อมไปทําการศึกษาวิจัย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถนําไปใช้ในการรักษาภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ทั้งนี้ เมื่อ ครม.ได้เห็นชอบในหลักการให้แก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติดแล้ว จะต้องส่งหลักการที่แก้ไขไปให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาหลักการและให้ความเห็นชอบและตราเป็น พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับ พ.ศ. …. ต่อไป ภายในกรอบระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน

ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เปิดเผยว่าร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. …. ซึ่งเกี่ยวข้องกับกัญชาว่าเป็นการคลายล็อค เรื่องนี้ไม่ใช่การปลดล็อคเพราะกัญชายังเป็นยาเสพติดในประเภท 5 เพียงแต่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาในเรื่องของการรักษาโรคว่าควรจะจำกัดจำนวนในการใช้ ซึ่งจะใช้เป็นบทเฉพาะกาลในระยะเวลา 5 ปีก่อน โดยจะต้องส่งกลับไปให้ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...