โปรดเกล้าฯองคมนตรีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม

โปรดเกล้าฯองคมนตรีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม

458

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน พร้อมด้วยเครื่องบริวาร ให้คณะองคมนตรีไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วยเครื่องบริวาร ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร

โดยสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังขุดคลองผดุงกรุงเกษมเป็นคูพระนครชั้นนอกแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีวัดเรียงรายตามชายคลองเหมือนที่กรุงศรีอยุธยา จึงให้สร้างขึ้นเคียงคู่กับวัดโสมนัสวิหาร

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...