องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเชียงใหม่

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเชียงใหม่

331

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามและรับฟังสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

พร้อมกับพบปะเยี่ยมราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ รับทราบชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งนี้เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการฯ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ได้มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรอย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2544 และพระราชทานพระราชดำริ ให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีที่อยู่ ที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง พร้อมกับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง คนอยู่ร่วมกับป่าในลักษณะ “บ้านเล็กในป่าใหญ่” เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธาร ทรัพยากรป่าไม้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป

 

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...