นายกฯบินประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ 26 ปาปัวนิวกีนี

นายกฯบินประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ 26 ปาปัวนิวกีนี

311

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 26 ณ กรุงพอร์ตมอสบี ปาปัวนิวกินี โดยพร้อมย้ำแนวความคิดเรื่องการส่งเสริมความเชื่อมโยงภายในอนุภูมิภาคไปสู่การขยายโอกาสทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาคและระดับโลก

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 16 -18 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงพอร์ตมอสบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี โดยมีผู้บริหารระดับสูงในคณะรัฐมนตรีเดินทางด้วย ได้แก่ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมกิจกรรมหลักภายใต้กรอบเอเปค ดังนี้ การหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้ในการเน้นย้ำถึงจุดยืนในการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจผ่านการปฏิรูปโครงสร้าง การหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคกับกลุ่มประเทศหมู่เกาะ (Pacific Island Leaders) เพื่อย้ำความสำคัญของความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์สิง่แวดล้อมและทรัพยากรทางทะเล และการสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ช่วงที่ 1 (Retreat I) ประเด็นหลักของการประชุม คือ “Connecting for Inclusive Growth through Digital Future” โดยไทยจะใช้โอกาสนี้ร่วมส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและอนาคตของเอเปค

การหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวันของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (Working Lunch) ภายใต้หัวข้อ “Promoting Inclusive and Sustainable Growth” ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างทักษะโดยใช้นวัตกรรมขับเคลื่อน และความมั่นคงทางอาหารที่ครอบคลุมและยั่งยืน

การประชุมฯครั้งนี้จะมีการลงนามเอกสารสำคัญ คือ ปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Economic Leaders’ Declaration)  โดยมีชื่อเรียกว่า ปฏิญญาเอราโคเน (Era Kone Declaration) และมีวาระการดำเนินการด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเอเปค (The APEC Action Agenda on the Digital Economy) เป็นภาคผนวก

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...