องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจันทบุรี

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจันทบุรี

367

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังวัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

เป็นประธานการประชุม ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการติดตาม เร่งรัดโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้กับราษฎรโดยเร็ว

เวลา 17.00 น. องคมนตรี พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปยังโครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านไทรนอง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และพบปะเยี่ยมราษฎรที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการฯ 

 

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...