พระสังฆราชทรงรับสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดีแห่งกัมพูชา

พระสังฆราชทรงรับสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดีแห่งกัมพูชา

451

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงรับ สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี (เทพ วงศ์) แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

80%
Awesome
  • Design
Source สนง.เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
Comments
Loading...