องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสกลนคร

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสกลนคร

496

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานโครงการให้เกิดประโยชน์สุขต่อราษฎรโดยเร็ว

โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่เขตตำบลตองโขบ และตำบลใกล้เคียง ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน และขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง พร้อมกับพระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2535

สรุปความว่า “…ควรพิจารณาวางโครงการขุดลอกลำห้วยต่าง ๆ ที่ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน เช่น ห้วยร่องช้างเผือก ห้วยชัน และควรขุดคลองต่อเชื่อมกับหนองน้ำธรรมชาติต่าง ๆ พร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำให้สามารถระบายน้ำท่วมออกจากพื้นที่เพาะปลูกไปลงลำน้ำก่ำได้สะดวกในช่วงฤดูฝน และรับน้ำจากห้วยน้ำพุงผ่านลำห้วยร่องช้างเผือกและลำห้วยอื่น ๆ เข้าเก็บในหนองน้ำต่าง ๆ เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง…”

กรมชลประทานได้กำหนดแผนงานก่อสร้างประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-ลำน้ำก่ำ พร้อมคลองผันน้ำและอาคารประกอบ จำนวน 4 สาย ความยาว 51.26 กิโลเมตร บริเวณบ้านตองโขบ เพื่อลดปริมาณน้ำหลากที่ไหลเข้าสู่ที่ราบตอนล่างบริเวณหนองหาน เพิ่มศักยภาพการระบายน้ำของลำน้ำสายต่างๆ ช่วงที่ไหลเข้าเมือง ลดอิทธิพลน้ำหนุนช่วงท้ายหนองหานให้สามารถระบายน้ำส่วนเกินลงลำห้วยน้ำก่ำได้สะดวกขึ้น

ปัจจุบันโครงการฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 และอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ให้กรมชลประทานดำเนินโครงการฯ โดยมีระยะเวลาดำเนินการรวม 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2566 นี้

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...